--------2

Thi công & lắp đặt

Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, học ngành công ngheemooi trưṕng trưṕng trưṕng đại học Nguyễn Tất thành